REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 - KOLEJNY ETAP

Potwierdzenie woli przyjęcia do V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu następuje poprzez przedłożenie  (do 1.08.2022 r.
godz. 15.oo)

  • Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • Oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty
  • 3 zdjęć (opisanych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania z kodem, PESEL)
  • Karta zdrowia
  • Kwestionariusz osobowy kandydata (zał.)
  • Zgoda na wykorzystanie danych osobowych (zał.)
  • Oświadczenie potwierdzające chęć uczęszczania na zajęcia z religii/etyki (zał.)

 

KOMISJA REKRUTACYJNA PRACUJE
OD
20.07.2022 r.    DO 29.07.2022 r.
w godzinach  9.oo – 14.oo  
a dnia 1.08.2022 r. do godziny 15.OO