Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców


Rozdział I


1. Organ rodzicielski szkoły przyjmuje nazwę:
Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej ul. Zmartwychwstańców 10, 61-501 PoznańRozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców


1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców, współpracującym z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim

2. Terenem działania Rady Rodziców jest V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu, jak też wszystkie miejsca, w których przebywają uczniowie, rodzice uczniów, nauczyciele w związku ze sprawami szkoły, reprezentowaniem jej oraz podejmowaniem decyzji związanych ze szkołą.

3. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów w zakresie tych spraw.

4. Rada Rodziców współpracuje ze szkołą w zakresie doskonalenia organizacji pracy szkoły oraz procesu wychowawczego.

5. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
a) poprawianie bazy technicznej szkoły
b) zapewnienie dobrych warunków przebywania uczniów w szkole
c) udzielanie pomocy materialnej uczniom z rodzin najuboższych
d) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców w celu wspomagania realizacji statutowych celów i zadań szkoły.
e) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie prac służących zwiększeniu tych funduszy.
f) zapewnienie rodzicom współdziałania z innymi organami szkoły i rzeczywistego wpływu na jej działalność w tym:
- wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: dyrekcji, radzie pedagogicznej i organom nadzorującym pracę szkoły.
- doskonalenia organizacji pracy szkoły oraz procesu wychowawczego
g) podejmowania interwencji w sprawach zgłaszanych przez dyrekcję szkoły, rodziców oraz uczniów.


Rozdział III

Tryb wyboru i organizacja Rady Rodziców.


1. Zebranie rodziców każdej klasy wybiera:
a) Radę Klasy - składającą się z trzech osób: przewodniczącego, zastępcy i skarbnika,
b) przedstawiciela klasy wchodzącego w skład Rady Rodziców szkoły.


2. W wyborach, o których mowa w pkt. 1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (opiekun). Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

3. Wybory przedstawiciela klasy do Rady Rodziców szkoły, o którym mowa w pkt. 1b, odbywają się w sposób tajny. Zgłoszonych może być dowolna liczba kandydatów. Przedstawiciel musi uzyskać poparcie ponad 50 % rodziców uczestniczących
w głosowaniu. W przypadku, jeżeli żaden kandydat nie uzyska tej większości, w drugiej turze głosowania uczestniczy dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów w pierwszej turze. Jeżeli zgłoszony jest tylko jeden kandydat, do ważności wyboru konieczne jest uzyskanie przez niego ponad 50% głosów rodziców uczestniczących w wyborach.

4. Na pierwszym, plenarnym zebraniu Rady Rodziców wybiera się:
a) Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców
b) Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.

5. Prezydium Rady Rodziców składa się z siedmiu osób.
Wybory odbywają się w sposób jawny. Liczba zgłoszonych kandydatów do Prezydium
jest dowolna.
Do Prezydium wybranych zostaje ośmiu kandydatów którzy uzyskają największą
liczbę głosów.

6. Prezydium Rady Rodziców wybiera spośród członków Prezydium:
a. przewodniczącego,
b. zastępcę,
c. sekretarza,
d. skarbnika.
Wybory są jawne i odbywają się w trybie opisanym w pkt. 3.

7. Komisja Rewizyjna składa się, z co najmniej 3 osób. Przynajmniej jeden członek komisji powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie Komisji wybierają przewodniczącego i zastępcę na
swoim pierwszym posiedzeniu. Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczą w zebraniach Prezydium Rady Rodziców dobrowolnie lub są reprezentowani przez jednego jej członka. Mają prawo zgłaszania wniosków i wyrażania opinii bez prawa
podejmowania decyzji w głosowaniu.
8. Zebranie plenarne Rady Rodziców zwoływane jest nie rzadziej niż raz na rok, może być zwołane także w każdym czasie na wniosek Rad Klasowych oraz na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej złożony do Prezydium Rady Rodziców.
9. Przewodniczący, zastępca lub upoważniony członek Prezydium Rady Rodziców reprezentuje ją przed dyrekcją szkoły, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę oraz w innych przypadkach na zewnątrz szkoły.
10. Prezydium Rady Rodziców odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.Rozdział IV

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne.


1. Rada Rodziców wyraża swe stanowisko w formie uchwał zapadających w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów uczestniczących w zebraniu.
2. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców przez sekretarza. Klasowe Rady Rodziców decydują samodzielnie, czy protokółować swoje uchwały.
3. W sprawach spornych Rada Rodziców oraz dyrektor szkoły mogą odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego.Rozdział V

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców


1. Rada Rodziców:
- prowadzi działalność w zakresie zatwierdzonego przez plenarne zebranie Rady Rodziców rocznego planu wpływów i wydatków z funduszy pozyskanych z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
- podejmuje działalność zmierzającą do pozyskania środków finansowych dla szkoły.

2. Wysokość jednostkowej składki na ucznia w danym roku szkolnym Rada Rodziców ustala na swym zebraniu plenarnym.
3. Decyzje o dokonywaniu bieżących wydatków z Rady Rodziców podejmuje Prezydium Rady Rodziców.
4. Fundusze zgromadzone przez Radę Rodziców mogą być wydatkowane m.in. na następujące cele:
a) dofinansowanie konkursów o charakterze ogólnoszkolnym, obchodów Dnia Patrona, festynów sportowo- rekreacyjnych, szkolnych finałów, olimpiad i konkursów przedmiotowych, wymiany zagranicznej.
b) nagrody dla wyróżniających się klas i uczniów
c) zapomogi losowe dla uczniów
d) bieżące potrzeby szkoły
e) dofinansowanie wycieczek klasowych w wysokości:
- 70% zebranej kwoty dla klasy, która zbierze powyżej 100% bazowej składki klasy
- 50% zebranej kwoty dla klasy, która zbierze w przedziale od powyżej 70% do 100% bazowej składki klasy
- 30% zebranej kwoty dla klasy, która zbierze od powyżej 50% do 70% bazowej składki klasy
- 20% zebranej kwoty dla klasy, która zbierze do 50% bazowej składki klasy.

Składka bazowa dla danej klasy jest iloczynem jednostkowej składki na ucznia w danym roku szkolnym i ilości uczniów uczących się w danej klasie w dniu 30 września.
5. W razie nagłej potrzeby decyzję o wydatkowanej kwocie podejmuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców.
6. Prezydium Rady Rodziców zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania w nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.
7. Pełnomocnikami Rady Rodziców do podpisywania dyspozycji z konta są przewodniczący Rady, jego zastępca oraz skarbnik.Rozdział VI

Postanowienia końcowe


1. Członkowie klasowych Rad Rodziców, szkolnej Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji, jeżeli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać z własnej inicjatywy lub na prośbę zainteresowanych.
Odwołania dokonuje się poprzez głosowanie, propozycja musi uzyskać zgodę minimum 50% uczestników głosowania. Wybory uzupełniające nowych członków Rady Rodziców odbywa się w trybie opisanym w rozdziale III.
2. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w formie uchwały Rady Rodziców.
3. Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej o treści:Rada Rodziców
przy
V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej
ul. Zmartwychwstańców 10, 61-501 Poznań
NIP 783-11-38-182


4. Regulamin niniejszy opracowany został w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Powyższy tekst jednolity Regulaminu obowiązuje od dnia przyjęcia przez Radę.Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców

Agnieszka Schwarz-Szymkowiak