Historia

W dniu 1 września 1929 z Państwowej Uczelni im. Dąbrówki, której siedzibą był budynek przy ulicy Młyńskiej 10, wyodrębniła się szkoła filialna (neohumanistyczna, z obowiązkowymi językami obcymi: francuskim i angielskim oraz językiem niemieckim nadobowiązkowym) złączona administracyjnie ze szkoła macierzystą, ale niezależna pod względem naukowym i wychowawczym.
W roku 1936 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego podjęło decyzję o przekształceniu "Dąbrówki" w Państwowe Gimnazjum Żeńskie. Pierwszym dyrektorem szkoły została dr Konstancja Swinarska. Wybór patrona pozostawiono gronu pedagogicznemu i uczennicom. Uroczystość nadania szkole imienia Klaudyny Potockiej, zasłużonej Wielkopolanki, odbyła się w sali przy kościele św. Marcina. Siedzibą szkoły stał się gmach przy ulicy Młyńskiej 11.

W 1939 roku miała miejsce napaść hitlerowskich Niemiec na Polskę. Dzwonek rozpoczynający zajęcia w gimnazjum nie zabrzmiał. Harcerki I Drużyny im. Emilii Plater i "Klaudynki" pełniły samarytańską służbę do chwili zajęcia szkoły przez Niemców.

Dopiero po sześciu latach przerwy spowodowanej II wojną światową, dnia 5 lutego 1945r. Gimnazjum i Liceum im. Klaudyny Potockiej i Dąbrówki w budynku przy ulicy Przemysłowej wznowiło swoją działalność. Szkoła rozpoczęła nauczanie dziewcząt przyjętych w wyniku egzaminów wstępnych.

Początkowo Liceum miało tylko 9 sal lekcyjnych i do tego bardzo skromnie wyposażonych. Z czasem powstały pracownie: chemiczna, fizyczna, biologiczna oraz gabinety pomocy naukowych. Mimo tak trudnych warunków młodzież garnęła się do nauki, o czym świadczą następujące dane: otóż w 1945r. do V LO uczęszczało 318 uczennic (szkoła posiadała wtedy 8 sal lekcyjnych), natomiast już w 1965r. było ich 702 (oraz 18 sal). Właśnie w tym okresie szkoła otrzymała nazwę Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego nr 5, o następnie V Liceum Ogólnokształcące.

W dniu 7 września 1965r. nastąpiła przeprowadzka ze starego gmachu szkolnego przy ulicy Przemysłowej 46 do nowego przy ulicy Zmartwychwstańców 10 (gdzie pozostała do dnia dzisiejszego). W nowym budynku szkoła miała do dyspozycji 16 sal lekcyjnych, 9 pracowni przedmiotowych, świetlicę, bibliotekę, czytelnię oraz salę gimnastyczną. Uroczyste otwarcie nastąpiło 6 listopada 1965r. W trakcie uroczystości władze oświatowe odczytały akt nadania szkole imienia nowej patronki Marii Koszutskiej pseud. Wera Kostrzewa, działaczki ruchu komunistycznego. W budynku tym w 1966r. zakończono urządzanie laboratorium językowego oraz kilku gabinetów, m. in. historycznego, fizycznego i geograficznego. W tymże roku szkoła wzbogaciła się również o ogródek geograficzny; natomiast w 1970 o oranżerię. Także w 1970r. zorganizowano salę historii szkoły, w której postanowiono zgromadzić dokumentacje dotyczącą V LO oraz dokumenty świadczące o wkładzie tej szkoły w budowanie ówczesnej Polski.

Po raz pierwszy chłopcy przekroczyli próg szkoły w 1967 roku.

W 1974 roku zostało przygotowane w pobliżu szkoły boisko sportowe. Większą część tego przedsięwzięcia wykonali uczniowie i ich rodzice.

13 grudnia 1981 roku ogłoszono w PRL stan wojenny. Zajęcia w szkole zostały przerwane do końca roku kalendarzowego.

28 października 1989r. Rada Pedagogiczna na wniosek nauczycieli zrzeszonych w NSZZ "Solidarność" podjęła uchwałę o przywróceniu szkole imienia patronki Klaudyny Potockiej.

W 2004 r. w szkole zbudowano windę dla osób niepełnosprawnych a w 2010 r. kompleks boisk sportowych Orlik 2012.

Od 2002 r. dyrektorem szkoły jest pani mgr inż. Barbara Płotkowiak.